• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Windows 7 operasion ulgamyny nädip oňaýly ýagdaýda MAC kompýuterinde gurnamaly ?

Geliň biz bu gün windows 7 operasion ulgamyny MAC komýuteriniň içinde nädip ýerleşdirilýändigi barada giňişleýin düşünje alalyň.

Elbetde, size ýene bir operasion ulgamyny öz kompýuterňize ýüklemekligiň zerurlygy hem ýokdur, emma welin bularyň hemmesini her kimiň özi çözýär. Siz MacBook kompýuterňize windows operasion ulgamyny ýükläniňizde bary ýogy 128Gb ýeri tutýar.

       Hazirki sapagymyzda biz size birnäçe açylman ýatan mümkinçilikleri açyk görkezeris. Bulary açyp görkezmek üçin biz 5 bölege bölüp düşindirmegi makul bildik. Biz windows operasion ulgamy bir gezek ýükleýäris  emma welin açyp-ýapmagy amala aşyrmak  üçin BootCamp  hem-de Parallels Desktop (OS X) üsti bilen ýerine ýetirilýär. Bu bolsa bize HHD-niň ýadyny tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

 

Windows operasion ulgamyny  MAC kompýuterine ýerleşdirmek üçin 5 sany ýönekeýje ÄDIM:

ÄDIM 1 — windowsy gurnalanda ähli wajyp bilmeli zatlaryňyz
Windowsyň haýsy görnüşi saýlap almak amatly boljagyny, ony  ýerleşdirmek üçün  ýükleme fleşkasyny döretmegi hem-de draýwerlerini nireden almalydygyny...

ÄDIM 2—Windowsy BootCamp-yň üsti bilen ýerleşdirmek üçin  HHD-niň içinde goşmaça bölek döretmek

Nädip goşmaça bölüm döretmeli ? Onuň üçin näçe Gb ýer gerek boljak? Nähili formatda bolmaly?

ÄDIM 3—windowsy ýerleşdirmekde BootCamp Assistant-den nädip peýdalanmaly

BootCamp — bu windowsy ulanmak üçin gowy hasaplanylýar.

ÄDIM 4—windowsy ýerleşdirmekde Parallels Desktop -den nädip peýdalanmaly
Parallels Desktop — bu Windowsy MAC OS X –da  açyp-ýapmak üçin iň gowy gurallaryň biri. Indi bularyň ikisi ylalaşykly işläp bilerler.

ÄDIM 5—windowsy ýerleşdirmekde bolup biljek kynçylyklar

Durmuş kynçylyksyz bolup bilmez . Esasan hem  Windows, Troubleshooting bilen baglanyşykdaka.  Programmanyň täzeleme ulgamynyň görnüşini saýlap almagy ýatdan çykarmaň.