• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Peýdaly maslahat (Paroly ýatdan çykardym)

Öz ulanýan kompýuterimiziň parolyny ýatdan çykaranymyzda edilmeli işler:

Ilki bilen windows gurnalýan diskden ýüklenmeli, onuň üçin F9 ýa-da F12 düwma basýarys. Soňra kompýuteriň bios-na girmeli we ol ýerde penjirede şeýle ýazgy peýda bolar.

Bu ýerden CD-ROM Drive ýazgyny saýlaýarys we "yes“ düwmäni basýarys.

Indiki penjirede şeýle ýazgy peýda bolar.

Ol ýerde "далее“ düwmä basmaly we şeýle ýazgy peýda bolar.

Bu ýerden "востановление системы'' atly ýazga basmaly. Soňra penjirede şeýle ýazgy peýda bolar we ony ýüklenmek üçin biraz wagt alar.

"далее'' düwmä basmaly we peýda bolan penjireden ''командная строка'' düwmä basmaly we gara penjire peýda bolýar. Soňra gara penjiredäki ýazgylary yzygider ýazmaly.

Penjirede ''редактор реестра'' penjire peýda bolar we HEY_LOCAL_MACHINE atly ýazgyny saýlamaly.

Reýestriň çep burçunda ýerleşýän faýla düwmä basyp girmeli we ol ýerden ''Загрузит куст'' atly yazga basýarys. Peýda bolan penjireden ''System32'' bukja girýäris.

Ol ýerden ''config'' bukjany saýlamaly.

Bukjanyň içindäki ''SYSTEM'' ýazga basyp 3 sany nolluk girizip ''ok'' düwmä basmaly.

Soňra "редактор реестра'' –de 3 sany nolluk bukja peýda bolar.

Ol ýerden bolsa ''Setup'' bukja girmeli.

Bukjanyň içindäki ''cmdLine''-na ýazga goşmaçalar girizmeli.

2-nji bir etmeli işimiz bukjanyň içindäki "SetupType'' yazga goşmaçalar girizmeli.

Soňra "редактор реестра''-iň çep burçundaky faýla girip ol ýerden "выгрузить куст“ ýazga basýarys.

Soňra peýda bolan penjiredäki ''перезагрузка'' ýazga basmaly.

Kompýuter açylandan soň ekrandaky gara pejirede etmeli işlerimiz:

1. net user Admin pass diýip ýazýarys.

2. Exit

Şundan soň kompýuterde öňki ýatdan çykaran parolymyzyň ýerine, söňky öz döreden parolymyzy ýazyp girip bileris.