• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Gaplaňlaryň sany artdy

Alymlar soňky ýüz ýylyň dowamynda ilkinji gezek tutuş dünýäde gaplaňlaryň sanynyň artandygyny habar berdiler. Dünýä döwletleriniň hem-de tebigaty goramak boýunça iş alyp barýan guramalaryň maglumatyna görä, bu haýwanyň 3890-dan gowragy hasaba alyndy.

2010-njy ýylda olaryň sany 3200-e barabardy. Olaryň agramly bölegi Hindistanda ýaşaýar. Bu ýurdaky gaplaňlaryň sany 2226-a deňdir.