• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Täze gadjetler

Gohdan goralýan radio nauşniklar

QuietOn Sleep radio nauşnigy uky üçin ýörite döredildi: gural keseki sesleri blokirleýär we gulagyňda oňaýly oturýar, haçan gapdal tarap ýatanda, gulagyň perdesine zyýan ýetirmeýär. QuietOn söýgüli aýdym sazyňyzy diňläp bilmeýäňiz, olaryň maksady öz eýesini gohdan goramak we dynç alamak üçin kömek edýär. Onuň bahasy takmynan 149 $ dollar.

Mini-nasos sorujy dogry dem almaga kömek eder

Indiegogo - kiçijik “nasos sorujy ” dogry dem almaga wagtynda kömek edýär. Demiň durmagyndan we hor çekmekden - adamlaryň köpüsi “apnoe” ukysyndan dert çekýärler. Bu ýagdaýda organizma kömek edýär we dem alyş ýollaryny açýar. Ölçegi 5 santimerdan artyk däl bolan, uly däl simsiz gadjet – Airing. Ol mikro wentilýatoryň kömegi bilen öýkenleriň howalandyrmasyny amala aşyrýar. Abzal arkaly zarýatsyz 8 sagat işleýşi, ähli howany filtrleýär,  dem alyş ýollaryna barýar.  “Nasos sorujy” dem üçin – bir gezeklik dewaýs, sebäbi onuň filtri gijesine  hapalanýar.