• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Android üçin Täze Messenger Lite!

Facebook çat mundan 1 ýyl öň internede haýal baglanýan telefonlar üçin Androidda täze bir Messenger döretjegini duýdurdy. Bu çatda Facebook hyzmatlarynyň käbir zatlary aýrylyp we netijede köne hem-de täze wersiýaly Android telefonda has tiz işlemegi göz öňüne tutulan.

Reklama edilen Messenger Lite çat, Facebook Lite ýaly, hemme çat işlerini ýerine ýetirer. Tutýan ýeri 10 Mb bolar diýip garaşylýar. Esasy bilmeli zat, öňki Messenger çatdan gaty tiz işlejegi, ýeri hem has as boljagy we gaty tiz açyljagydyr.

Çat Facebookda aýdylmagyna görä tiz ýakyn günlerde ýükläp alyp bolar.