• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Isaak Nýuton özüniň hususy uniwersal dilini döretmäge synanyşdy

Beýik fizik Isaak Nýuton örän köp zatda bellidir. Mysal üçin ol mehaniki we klassiki teoriýanyň arasyndaky baglanşygy häsiýetlendirýän 3 sany kanunyny döretdi. Olar häzirki wagtda dürli ýurtlarda we dürli wagtlarda belli bolşy ýaly Nýutonuň 1, 2, 3-nji kanunlary hökmünde tanalýandyr. Onuň öň ýanynda bolsa alym differensial we integral hasaplamalara, optika degişli örän köp işleri ýazdy. Alhimiýa bilen örän içgin gyzyklandy. Ine şu ýerden hem kolledjiň geljekgi talyby Nýutonuň özüniň hususy uniwersal dilini döretmäge çalyşandygy köp kişä aýan däldiginde galýanlygydyr. Kiçijik Nýuton sözüň manysy hiç hili sistemasyz tapylýar diýip hasaplapdyr. Ol şonuň üçinem örän takyk formulasyny tapmagyň üstünde örän köp işleri alyp bardy.

Lingwist Arika Okrent we illýustrator Şon Onil bu idea barada giňişleýin durup geçýärler. Mundan başgada diňe özüniň täze dilini döretmeklik bilen Isak Nýuton däl, başgada örän köp adamlar onuň üstünde köp işleri alyp bardylar. Mysal hökmünde iň bellisi 1887-nji ýylda döredilen esperanto dilidir. Bu köplenç hakyky durmuşda ylmy fantastiki we fantaziýa ýaly sözlerde gabat gelýäler.

Işleri alyp barmagyna garamazdan onuň köp işleri şowsuz boldy örän köp tejribeleri geçirdi. Esasy öz hususy uniwersal dilini döretmek işi onuň bütin ömrüne çenli hem ýetmejek ýaly bolup göründi. Şonuň üçinem belli beýik fizik Isak Nýuton fizika, matematika, astronomiýa we filosofiýa alhimiýa ýaly ylymlary bilen meşgullanandyr we olaryň üstünde köp täze ylmy açyşlary açdy.