• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Hyperloop ulgamy barlagdan geçirilýär

Ulag ulgamynyň ýüregi bolan Elona Maska, Tesla we SpaceX ulgamynyň barlagdan geçirilmegine taýýardygyny aýtdy. Ol häzirki wagtda Hyperloop ulgamyny Amerikanyň Newada ştatyndaky çöllükde geçirmegi göz öňünde tutýar.

Hyperloop barlagyň ilkinji gezeginde wakkum turbasyna adam we ýök göýup onuň tizligini 160 km/sag çenli ýetirdiler. Şu ýylyň ahyryna çenli bu ulgamda barlagy tamamlanyp wakkum turbalary ýörüte niýetlenilen kapsula çalyşmakçy bolýarlar.

Bu ulgamy barlaglagdan geçirme proseslerini aşakdaky ýaly görnüşde alyp barmak göz öňünde tutulýar.