• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

"Nädip iPhone ýa-da iPad enjamlarynda iOS 12 ulgamyndan yza geçmek

Size  hokmany suratda  ýörite niýatlenen kabel,  Mac  ýa-da adaty  kompýuter üçin iTunes  we internet şeýle-de biraz wagt gerek bolar.   iOS 12 birinji beta görnüşde bolup ol durnykly ýagdaýda işleýär we islegiňe görä iOS 11 yza geçirip hem bolýar. Eger siz dogrudanam haýsyda bolsa bir sebäplerä görä iOS 11 ulgamyna  dolanmak isleýän bolsaňyz , ynha şu aşakdaky gözükdirme size kömek edip biler.

1.  Nastroýka girip  «Найти iPhone» akkaunt    funksiýasyny aktiwleşdiriň we Apple ID parolyňyz  bilen tassyklaň.

2. Kabeliň kömegi bilen iPhone ýa-da iPad-y  kompýutere birikdiriň.

3. IOS ulgamyny gaýtdan dikiltmek görnüşine geçirp indiki hereketleri ýerine ýetirmeli

 • iPhone X-da ýa-da iPhone 8-de  ses gataldylýan we peseldilýän düwmäni gezekleşdirip  çalt basyň we  göýberiň , ondan soňra gapdalky  düwmä ekrana «Подключитесь к iTunes» ýazgysynyň  çykýança basyp duryň.

•  iPhone 7-de ýa-da iPhone 7 Plus-de gapdalky düwmä we ses  peseldilýän düwmesine şol bir wagtda ekrana «Подключитесь к iTunes»  ýazgysynyň  çykýança  basyp duruň.

•  iPhone 6s-de ,iPad-da we nejamyň ondan  öňkiräk görnüşlerinde şol bir wagtda ýokarky ýa-da gapdalky  «Домой»  düwmesine «Подключитесь к iTunes»  ýazgysynyň  çykýança  basyp duruň.

4. iTunes penjirede peýda bolan «Восстановить» düwmesini saýlaň

5. Ondan soňra «Восстановить и обновить»

6. Täzelenmäniň şertleri bilen tanyş boluň we ulanjy razyçylygyny  kabul ediň

7. iTunse täzenlenmäni ýerine ýetirýänçe garaşyň we iş gutarandan soň IOS ulgamy gaýtadan işlediň

8. Dewaýsy täzeden gurup sazlaň, bolmasa-da iTunes ýa-da iCloudyň ätiýaç nusgasyndan dikeldiň. Ýöne bir zady belläň, iOs12-de döredilen nusgalar utgaşykly däl we ondan täzeden dikeltmek başartmaýar