• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Öz ses ýazgymyz näme üçin başgaça eşidilýär?

Ses diňe gaty zatlara degeninde ýaňlanýar. Daglarda kert gaýalaryň belli bir derejede uzaklygynda gygyrylanda, biraz wagtdan ses ýaňlanyp özümize eşidilýär. Ses tolkunlary gaty, suwuk we gaz halyndaky maddalardan geçip bilýär. Emma howasyz boşlukdan geçmeýär. Sesiň tizligi sekuntda 330 metre barabar. Emma bu görkeziji howanyň temperaturasyna görä az-kem üýtgeýär. Ses şöhleden million essä barabar ýuwaş hereket edýär. Şol sebäpli gök gümmürdisiniň sesini ýyldyrym çakanyndan gysga wagt soňra eşidýäris. Sesiň tizliginden gaty gidýän uçarlar bar. Gämilerde golaý zatlary anyklamak üçin sesiň ýaňlanmak hadysasyndan peýdalanylýar. Uzaklyk ses tolkunlarynyň iberilmegi we onuň haýsydyr bir zada degip yzyna gelmegi bilen ölçenýär.

Ses barada:

Ses diňe gaty zatlara degeninde ýaňlanýar. Daglarda kert gaýalaryň belli bir derejede uzaklygynda gygyrylanda, biraz wagtdan ses ýaňlanyp özümize eşidilýär. Ses tolkunlary gaty, suwuk we gaz halyndaky maddalardan geçip bilýär. Emma howasyz boşlukdan geçmeýär. Sesiň tizligi sekuntda 330 metre barabar. Emma bu görkeziji howanyň temperaturasyna görä az-kem üýtgeýär. Ses şöhleden million essä barabar ýuwaş hereket edýär. Şol sebäpli gök gümmürdisiniň sesini ýyldyrym çakanyndan gysga wagt soňra eşidýäris. Sesiň tizliginden gaty gidýän uçarlar bar. Gämilerde golaý zatlary anyklamak üçin sesiň ýaňlanmak hadysasyndan peýdalanylýar. Uzaklyk ses tolkunlarynyň iberilmegi we onuň haýsydyr bir zada degip yzyna gelmegi bilen ölçenýär.