• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Ýaltaly hakere Tatarstan hökümetiniň serwerini döwenligi üçin ýyl kesildi

Günäkärlenýän 1 ýyl azatlyk mahrum edildi

24 ýaşly Ýalta şäheriniň ýaşaýjysy Tatarstan Respublikasynyň hökümetiniň serwerini döwenligi üçin ýyl kesildi. Krym ýarym adasynyň prokuraturasynyň ofisial saýtynda habar berilişine görä, ýaş ýigit öz maksady üçin zyýanly programma üpjünçiligini ulanypdyr.

Ýalta şäher kazyýetiniň çözgüdi bilen, görkezilen jenaýat işi boýunça haker günäkär diýip hasaplanylýar.  Russiýa Federasiýasynyň JK laýyklykda (1 bölüm 273 madda) ony 1 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etdiler.