• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

iPhone 9 ýaşady

Elbetde satuwa çykarylan gününden başlap

Smartfon adamzadyň gündelik durmuşynda çalşyp bolmajak kömekçileriň biridir. Olar biz bilen hemişe we hemme ýerde. Iýun aýynyň 29-dan 30-na geçilen gije iPhone 9 ýaşady.

2007-nji ýylyň 29-njy iýuny – sensor smartfonynyň bütin dünýäde resmi ýagdaýda satuwa çykarylan günüdir. Ol ulanyjylaryň ýol kartalarynyň ýerini çalyşdy we nawigatory peýdalanmak mümkinçiligi boldy, kameraly, suratlary gaýtadan işlemek üçin gural bolup durýar, ulanyjylar ol suratlary internetde çap etmäge mümkinçilikleri bar.

Şol wagtlar Stiw Jobsyň meşhur sözlerine düýpli üns bermeýärdiler: “Biz telefony täzeden döretdik”. Hut iPhone sebäpli mobil industriýasynda ilkinji üýtgeşmeler bolupdy. Ilkinji iPhone peýda bolanyndan soň, Nokia, Motorola we BlackBerry ýaly meşhur brendler galyp başlady.

Original iPhonda birnäçe kemçilikler bardy, ýöne soňra birnäçe düzedişler girizip, satuwyň ilkinji günleri unikal smartfonlamryň birnäçe müňi satyn alnypdy.

Ýaşyň uzyn bolsun, iPhone!