• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

2016-njy ýylda 5G ulgamy barlag etmage başlanylar

Russiýa döwleti eýýäm 5G ulgamynyň gurluşygyna başlady. Eýýäm indiki ýylyň başlarynda test etmegiň birnäçe etaplaryna taýýarlyk görýärler. Test üçin amerkanyň ýygyndysy bolan Verizon operatoryny ulanmakçy bolýarlar.

Verizon operator ulgamy häzirlikçe doly taýýar däl, emma onuň bir näçe, öýjükli telefon aragatnaşygyny üçin gerekli bolan düzümleri taýýarlanyldy. Verizon ulgamyny 2017-nji ýyldan işledip başlamakçy, ýagny, 5G-ni ekspluatasiýa etmekçi bolýarlar.

ABŞ-da eýýämden 5G ulgamyny  peýdalanyp başlanylan ýerleri hem bar.

5G ulgamy tizligi boýunça ýokary bolmak bilen çäklenmän eýse, smartfonlarda FULL-HD widiolarynyň patoklaryny kabul etmek bolýar.  5G-niň tizligi radiotolkunlar arkaly her sekuntda 450Mbit/s çenli maglumaty geçirip bilijilik ukyby bar.