• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Futbol meýdançasyndaky paraşýutçy

Braziliýadaky futbol duşuşyklarynyň biriniň dowam edýän mahaly turan güýçli ýel paraşýutçylaryň tötänlikde futbol meýdançasyna düşmegine sebäp bolupdyr. Olaryň biri öz goraýan derwezesine gönükdirilen pökgini saklajak bolup duran derwezeçiniň üstüne düşüpdir. Netijede, pökgi derwezä giripdir. Derwezeçiniň nägileligine garamazdan,emin ony hasap edipdir.