• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Adamzadyñ uzak ömürlilik tehnologiÿasyny itlerde kämilleşdiriler

Eger-de bu genler terapiýasy haýwanlarda hereket etse (išlese) – onda ýaşartma tehnikasyny adamlarda hem ulanyp başlarlar.

Djordj Çerç -  “Rejuvenate Bio” startapynyñ düýbüni tutyjy, aytmagyna görä, onuň labarotoriýasynda organizmi ýaşartmak üçin 60-a golaý genlar terapiýasynyñ dürli usullaryny tejribe geçiripdirler. Kompaniýanyñ biologlary syçanlarda geçirilen tejrielerde gowy netijeleri gazanmagy başardylar. Olar has ýaşlarynyñ ganyny uly ÿašlylarynka goÿberdiler. Netijede, biomarker diylip atlandyrylyan “garrylaryn” saglyk yagdayyñ indikatory - ýetginjeklik ýaşlyga çenli dikeldilendigini görkezdi.

CRISPR-Cas9 tehnologiýasynyñ kömegi arkaly DNK-ny üytgetmeklik mümkinçiligi döredi.

CRISPR-Cas9 tehnologiyasy, bakterial beloklary ulanmak üçin bolup, ol DNK-nyñ düzüminden wirusly genetiki materiýallary tapýar we aÿyrÿar.  Bu beliklary uytgetmek bilen, alymlar uly organizmdäki DNK-nyñ bölegindäki zeper yeten yeri kesip ayyryp bilerler – šol sanda adamlar hem degišli bolar.

Häzir “Rejuvenate Bio”-nyñ biologlary öz tejribelerini syçandan itlere geçdiler. Ýaşartmagyň  gen terapiýa shemasy “Bigl” diylip atlandyrylyan itleriñ tohumlarynda tejribe geçilÿär. Diňe şondan soň adamlarda barlanylar. Kompaniýanyň düýbüni tutujysynyn teklibine görä, onuñ işläp taýýarlan döredijiligi esasynda, “22 ýaşly bedende 130 ýaşa ýetmek” mümkinçiligi dörär.