• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Paýhaslar düwünçegi

Hiç haçan  ýykylyp görmedik däl-de, eýsem, ýykylyp turan beýik ynsandyr.  Konfusiý. Ähli zat geçýär,   ýöne  ähli zat unudylmaýar. Iwan Bunin. Durmuşda iň möhüm zat – üýtgedip bilmeýän zadyňy kabul    etmäni öwrenmekdir. Žan-Klod-Wan-Damm. Siziň syýahatyňyzyň hakyky maksady – ol kartadaky ýer  däldir,eýsem, durmuşa bolan täze garaýyşdyr. Genri Miller.  Eger-de siz iň soňky günüňiz ýaly ýaşaýan   bolsaňyz,  onda siz iru-giç dogry pikir edendigiňize göz ýetirersiňiz. Stiw Jobs. Eger-de saňa geçmişiň ejir berýän  bolsa, basymrak ony unut. Durmuşyňyz täze wakalaryny oýlap tap we oňa ynan. Diňe öz   ýeňişleriň  barada ýatla, bu size kömek eder. Koelo Paulo. Haçan- da, adam söýýärkä, ol kesekileriň   maslahatyny  diňlemeýär. Grigoriý Gorin. Siz her gezek tüýs ýürekden şatlananyňyzda, özüňizi   gujurlandyrýarsyňyz. Ralf Uolda Emerson.  Käwagt bize ýowuz synag ýaly bolup görünýän zat,   garaşylmadyk  şowlulyk bolup, yzyna dönmegi hemmümkindir. Oskar Uaýld.