• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

RECYCLER wirusy we onuň zyýanlaryny bejermek

Recycler wirusy bilen hemmämiz gabatlaşan bolsak gerek. Sebäbi ol giň ýaýran wirusdyr. Edýän zyýanam biziň fleşkalammyza geçip fleşkadaky ähli bukjalary, faýllarymyzy gizläp goýýar. Win rar, total commander programmalary bilen atributlaryny üýtgedip ýene-de öňki faýllarymyzy alyp görensiňiz.
Geliň indi bolsa, hiç-hili programma üpjünçiligini ulanmazdan fleşkamyzy düzetmekligi öwreneliň.
Fleşkamyzyň içine Meniň Kompýuterimden girýäris we syçanjygyň sag düwmesini basyp “создать” diyen yerine basmaly. Täze .txt formatly faýl açýarys. Bloknotyň
içinde  attrib -S -H /D /S  diýip ýazmaly we ýatda saklamaly.

Bu Makala Size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.

Teswir goýmaklygy unutmaň.