• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Alymlar lazeriň kömegi bilen Ýeri “doňdurmak” usulyny oýlap tapdylar

Berlin 25-nji maý. Germaniýanyň we Şwesariýanyň alymlary bilelikde lazeriň kömegi bilen buluduň gurluşyny üýtegetmek arkaly planetany sowatmaklygyň usulyny tapdylar. Bu barada Science Advances žurnalynda köpçülikleýin habar berdiler.

Barlagçylar topary iň bärkisi ýeterlik ýönekeý we gymmat däl lazerler hem ýukajyk bulutalara gün şöhlesini serpikdirer ýaly täsir edip, güneşli açyk howanyň gurluşyny üýtgedip bilýändigini anykladylar. Şeýle usul bilen biziň planetamyzyň klimatyny has salkynyrak etse bolýar. Lazer impulsynyň – bütindünýä maýlama garşy gowy usuldygyna alymlar belleýär. Ýöne ýuka bulutalar bilen seresapsyz çemeleşilse – bütindünýä maýlamany peseltmez, gaýtam güýçlenmegine howp döreder.

Başga alymlar bolsa, şular ýaly usullary oý-pikirsiz ulanmakdan gaça durýarlar we planeta şeýle täsir etme, agşamlaryna ýylylygyny ýitirer diýýärler. Bulutlara atylan lazerler planetany gündizine sowadar we gijesine galmagyna ýol bermezler, alymlar ätiýaçlanarlar.