• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Indi Android ulgamyndan Apple geçmek aňsatlaşdy!!!

Apple firmasynyň 2015-nji ýylda WWDC atly dünýä konferensiýasynda täze mälim eden iOS9 ulgamynyň bir üýtgeşik aýratynlygy Move to iOSprogrammasydyr.

Google we Apple şereketleriniň arasynda güýçli bäsleşik bolanlygy sebäpli ikisiniň arasynda geçiş etmek kyn bolýar.  iOS9 habar berişine görä Move to iOSprogrammasy bilen Android-li enjamlardan iOS-li enjamlara geçişini aňsatlaşdyrmagy gözegine tutýarlar.

Apple-yň täze programmasy bilen Android-den  iPhone-a geçmek üçin Move to iOSprogrammasyny iki enjamada ýüklemegiňiz ýeterlikdir. Bu programmanyň üsti bilen kontaktlary, suratlary, sms-leri, kitaplaryňyzy geçirip bilersiňiz.

Android-den Apple operasion ulgamyna geçiş etmegi Googla känbir ýaramazlygy mümkün.