• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Tagam taýýarlamakda rekord

Argentinada pizza çöregini taýýarlamakda rekord

hasaba alyndy. Bir gije-gündiziň dowamynda argentinaly

aşpezler 11 müň pizza taýýarlap, Ginnesiň rekordlar kitabyna

atlaryny ýazdyrdylar. Bu rekordy gazanmak üçin 400-e golaý aşpez

yhlasly zähmet çekdi. Guramaçylaryň aýtmagyna görä, olara birnäçe

tonna peýnir hem-de hamyr gerek boldy.

– Biz 3000 kilogram un we şonça mukdarda-da peýnir jemledik. Tagamlary

taýýarlamak üçin 1 müň litrden gowrak pomidor goýultmasy, 150 litr ýag we

88 müň sany zeýtun gerek boldy – diýip, Argentinanyň pizza federasiýasynyň

başlygy Manuel Kamargo gürrüň berýär. Aşpezleriň taýýarlan ähli pizza

çörekleri haýyr-sahawat guramalaryna iberildi.