• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Zip we Rar parolly arhiwleriñ goragly parolyny ayyrmak

Hormatly agzalarymyz! Biziň zehinli agzamyz Eziz Amanberdiýewden ýene bir mowzuk

Zip, rar parolly arhiwi açmak üçin men ADVANCED ARCHIVE PASSWORD RECOVERY PROFESSIONAL v.4.50 programmasynyň işleýşi barada azajyk gürrüň bermekçi.

Programmanyň göwrümi 2.22 mb.
Çykarylan ýyly 2009
Dorediji: ELCOMSOFT
Dili: Rusca, iñlisce
Programmany döredijileriniň aýtmagyna görä içinde 5 fayldan az bolan ZIP arhiwi 1sagada ýetmän açyp bilyar. Özümä barlap görmedim.

Indi programmanyň işleýşi barada gysgaça:
Programmany açanda ýokarda OPEN düwmesini basyp parolyny biljek bolyan arhiwimizi saylamaly. Aşakdan nähilirak simwollary barlamalydygy barada maglumat bermeli, Meselem:

Ähli latyn baş harplar A-Z
Ähli latyn setir harplar a-z
Sanlar 0-9
Ýörüte simwollar @ ! ....
Boş ýer (space)
Ählisi sanlar. Harplar symwollar.....

Şolaryň gereklisiniň öňüne galoçka goyyas. Ýokardan START düwmesini basarys we programma gözlemäne başlar.

Programmanyň aşagynda bolsa näçe parol barlandy. Näçe wagt geçdi. Minutda näçe parol barlaya....... şular barada maglumat berer.

Bu usul hayal usul. Özüň barlap görseňizem bilersiňiz. Parol näçe çylşyrymly bolsa şonçada köp wagt saklar.

Ön meň rybalkada BIT DEFENDER antiwirus rar arhiwde parolly gelende açjak bolup 3 günlap garaşdym. Soňam gaharyma pozaydym öytýän, programmanam, arhiwem.

Alyň onda saglykda ulanyň.