• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

VPN näme üçin gerek?

Geliň VPN düşünjesi barada söhbet açalyň. VPN – bu müşderiniň kompýuteri bilen VPN serweriň arasyndaky baglanyşyk tunnel şekilinde bolýar, ýagny siziň ugradýan ýa-da kabul edýän faýllaryňyz şifrlenen görnüşinde bolar we ondaky maglumaty hiç kim okap bilmez.

Siz haýsy VPN peýdalanýaňyz? Öz pikirleriňizi bilen paýlaşyň. Sizden geljek maslahatlara we teswirlere garaşýarys!!!