• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Grand Theft Auto V

Los-Santos – gün şäheri. Köçe garakçylarynyň öňki agzasy Franklin, öz geçmişini gaýtalasy gelýär. Banklary talaýjy Maýkl bolsa, päk ýürekli ýaşamaklygyň göz öňüne getirilişi ýaly aňsat däldigine düşünýär. Trewor atly däli bir işden başga işe goşulyp, köp pul gazanmagyň ýolunda. Birnäçe wariantlary saýlap alanlaryndan soň bularyň üçüsi öz janlaryny orta goýup, gödek talamalary etmekligi ýüreklerine düwýärler.

В Grand Theft Auto V oýnunyň muşdaklaryna diňe bir ägirt we owadan dünýä syn etmek däl-de, şeýle hem bu esasy üç sany baş gahrymanlaryň drumuşyna hem täsir etmeklik mümkinçiligi bar. Oýundaky birnäçe personažlaryň hereketleri maksimal derejede gyzykly we özüne çekiji edýär.

Oýnuň çykan wagty: 14 aprel 2015 ýyl

Žanr: Action (Shooter) / Racing (Cars) / 3D / 1st Person / 3rd Person

Taýýarlaýjy: Rockstar North, Rockstar San Diego we Rockstar Leeds

Neşir eden: Rockstar Games

Interfeýs dili: rus, iňlis, fransuz, italýan, nemes, ispan, meksikan, koreý, brazil-portugal, hytaý, ýapon

Oýnuň aýratynlygy:

Üç gahrymanyň arasyndan islendigini saýlaň – Maýkl, Trewor we Franklin. Bu personažlaryň durmuşyndaky Los-Santosyň territoriýasynda we Bleýn okrugyndaky iň gödek talamalary ýerine ýetiriň. Täze haýwanlaryň görnüşleriniň, howanyň effektleriniň we beýleki goşmaça täzelikleriň kömegi bilen oýun has gyzykly hem-de baý görüner.

Ulgam talaplary:

- operasion ulgam: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (only 64-bit)

- prosessor: Intel Core 2 Q6600, ýygylygy 2,4 GHz ýa-da AMD

- operatiw ýady: 4 GB

- wideokarta: DirectX 10, NVIDIA 9800 GT ýa-da AMD Radeon HD 4870

- ses kartasy: DirectX bilen ylalaşykly

- gaty diskdäki ýer: 64,3 Gb