• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Abu-Dabi — dünýäniň iň howpsuz şäheri

“Numbeo”agentliginiň bellemegine görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň  paýtagty Abu-Dabi eýýäm ikinji gezek dünýäniň iň howpsuz şäheri diýlip ykrar edilýär. Reýtinge 338 şäher girizilip, olaryň arasyndan Abu- abi jenaýatyň pes derejeleri bilen öňe saýlanýar. Şunuň bilen birlikde, emirligiň ikinji iri şäheri Dubaý bu  eýtingde 11- nji orny eýeledi. Şeýlelikde, Abu-Dabi 13,63 bal, Dubaý bolsa, 19,03 bal aldy. Geçen ýyl  ilen deňeşdireniňde, görkezijileriň ikisi hem täzelenipdir. Reýting howpsuzlyk derejesiniň hasabatyndan başga- da, nyrh we durmuşyň hili, daşky gurşawyň hapalanmasy we syýahatyň bahasy ýaly görkezijileri hem öz içine alýar.