• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

iOS 12-niň 10 sany bilinmeýän funksiýalar hakynda

Face ID we  blok ekranynyň daşynda  widžet howasyny  görkezmegi, başga ulgam fişkalary.

1.Widžet howasy  (“Виджет погоды”)

 

 

 

 

Widžet  howa görkezijisiniň  görkana salamlaşma  ulgamyny iphone X  sergisinde  hem görkezildi, ýöne ol uzak hemmesinde işlänok, sebäbi  sazlamada geolaksiýanyň günäsinde.

Bu funksiýany işletmek üçin,  “Sazlama”( «Настройки») → “Gizlinlik” («Конфиденциальность») →  “Geolaksiýa gullugy” («Службы  геолокации») → Howa maglumaty («Погода») we geopezatsiýa  “всегда” düwmesini saýlaň. Indi irden haçan iPhone eliňize alanyňyzda, size ol  ertiriňiz haýyrly bolmagyna arzuw eder.

 

2.  Geolaksiýa boýunça “Rahatsyzlandyrma päsgel bermeli däl” (“Не беспокоить”) funksiýasy

Ýene-de bir aýdyň däl funksiýalaryň biri, geolaksiýa bilen baglanşykly –  “Rahatsyzlandyrma päsgel bermeli däl”  düzgüni  bu mümkinçilik öçürmek üçin   ýerleşýän ýerini trigger aýratynlygy peýdalanylýar. Güýç bilen basylan ýarym aý düwmesine indi giňişleýin menýu açylýar, ol menýuda “До моего ухода из этой геопозиции” punkdy bar.  

 

 

 

Duşuşyk wagtynda ýa-da kinoteatrda bolan wagtyňyzda “Не беспокоить” funksiýa usulyny örän peýdaly bolar.

 

3. Trekpad düzgüni 3D Touch guralynda  (“Режим трекпада”)

Bu mümkinçilik  barada “свайпов”   kursoryň kömegi bilen  klawiaturalar boýunça geçirilýär.  iOS 12 Apple kompaniýasy   trekpad düzgünine ähli smartfonlara goşuldy.  Ony aktiwleşdirmek üçin boşluk düwmesine basyp duruň we  kursory dolandyrybam  geçiriň.

 

 

 

 

4. Face ID –niň ikinji ädimi “Второе лицо в Face ID”

Örän peýdaly funksiýa  «Альтернативный внешний вид»  indi ýene-de başga bir adam ýüzüni  Face ID  goşmak mümkin. Ýaşlara  we ählisine  gerek bolan,  kimdir bir  ynanylan adama öz iPhone-sine açmaklyga  rugsat bermek üçin  şeýle mümkinçilik peýdalanmak bolýar.

 

 

 

 

Bu funksiýany ulanmak üçin,  “Sazlama”( «Настройки») → «Face ID и код-пароль» → «Альтернативный внешний вид» we sazlama  ussadyň gönükdirmesini bilen berjaý ediň.  

 

5. Dolandyrjy menejeriň parollaryň goldawy “Поддержка сторонних менеджеров паролей”

Öňden bäri Safirida we başga goşundylarda işlän «Связки ключей iCloud» email-laryny  we olaryň  parollaryny  saklanýar .  iOS 12 – bu funksiýa  başgada dolandyrjy menejerler parollaryny  goldaýar.

 

 

 

 

Awtomatiki doldyrma (“автозаполнение”) açmak  üçin 1Password ýa-da LastPass saýlamana  mümkin,  bu funksiýany ulanmak üçin,  “Sazlama”( «Настройки») → «Пароли и учётные записи» → «Автозаполнить пароли» we zerur goşundy sanawdan saýlaň.

 

6.  AirDrop - yň üsti bilen parollary ugratmak “Передача паролей по AirDrop”  

Parol bilen baglanşykly   ýene-de bir funksiýalaryň biri parollary AirDrop üsti bilen ugratmak mümkin.  iOS 12-de AirDrop üsti bilen golaýynda  tapylan  abzala  geçirmek mümkin.  Ýeke- täk şert iki abzalam iOS 12-de ýa-da macOS Mojave işlemeklikde zerur.

 

 

 

 

 

Parol bilen paýlaşmak üçin, “Sazlama”(«Настройки») → «Пароли и учётные записи» → «Пароли сайтов и программ» , zerur bolan parollyňyzy açyň soňra bolsa ekrana basyp duruň , AirDrop-nyň ýüzüne çykan  menýuny  saýlaň.  Soňra bolsa abzalda paroly ugratmak zerur we ony  kabul etmegi tassyklamaly. Parol «Связке ключей» saklanýar.

 

7. Apple Music aýdymlary sözlerden gözlemek  “Поиск песен в Apple Music по тексту”

Eger aýdymlaryň ady  ýatda saklamadyk bolsaňyz – zyýany ýok.  Apple Music  iOS 12-de aýdymyň  gaýtalaýan sözlerini  gözlegde tapyp bolýar.

 

 

 

 

Aýdymlaryň gözleg ýerinde diňlasiňiz gelýän aýdymlaryň sözlerini ýazyp  we gözlegde çykan aýdymlaryň size gerek bolan aýdymlaryňyzy saýlap diňläp bilersiňiz. Häzirki wagt ýöne ol funksiýa doly wagtlaýynça işlänok.

 

8.    “Фавиконы” Safaride goşmaça sahypa

Bu funksiýa Safaride macOS döredildi we ol funksiýa ОС Apple mobiller üçin eýýäm rugsat berildi. Sazlama boýunça ol belgijikler web-saýtlarda öçürlen.  Belgijikleriň goşmaça sahypalarda  çykmak üçin,  “Sazlama”( «Настройки») → Safari и включить тумблер «Показать значки на вкладках» 

 

 

 

 

9. “Live -diňleýji” ( «Live-прослушивание») funksiýasy

iOS 12-de düzülen,   köptaraplaýyn funksiýalaryň biri hem “Live-diňleýji” ol diňe eşidiş  bilen gowy däl  adamlar üçin dälde, emma kimdir biri aýdym - sazlary diňläp ýörkä aragatnaşygyny ýitiresi gelmeýänler hem üçin. Ol iPhone we AirPods-da alyp barýan ýa-da başga ylalaşykly radio nauşnikler bilen  mikrofony işledip  bolýar.  Muňa garamagynda ses batlylygyny kadaly ýagdaýa getirmäge hem mümkin. 

 

 

 

Funksiýany açmak üçin “Sazlama”(«Настройки») → «Пункт управления» → «Настроить элем. управления» we “Eşidiş” («Слух») düwmesini goşuň.  Soňra bolsa «Пункта управления» panelyna aktiwleşdirmek bolýar.

 

10.  iOS awtomatiki täzelenişi “Автоматическое обновление iOS”

Öz iPhone hemmişe aktual ýagdaýda saklamak üçin, ony birikdirmek zerurdyr.  Munuň üçin “Sazlama”(«Настройки»)  → «Основные» → «Обновление ПО» → «Автообновление» we ady meňzeş tumbler  işletmeklige birikdirmek bolar. Indi iOS özbaşdak ýüklenýär we  zarýad berme enjam  we Wi-Fi arkaly täze girişi dikeldilmegine mümkin bolýar.