• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIYET INSTITUTY

2015/2016-njy okuw ýyly iiçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

1. Aktýorçylyk sungaty we režissura (hünärler: drama we kino aktýory; estrada we sirk oýunlarynyň artisti; teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak; telewideniýe režissurasy; ses režissurasy; teatr öwreniş we dramaturgiýa; drama režissurasy; yşyk bilen bezemek; telekinooperatorçylyk).

2. Medeni-dynç alyş çärelerini guramak we ýola goýmak (hünärler: medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak; folklor toparyny guramak we dolandyrmak; milli tans topary­ny guramak we dolandyrmak; höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak; taryhy-etnografiki gymmatlyklary rejelemek; medeniýeti öwreniş).

3. Kitaphanaçylyk we muzeýşynaslyk (hünärler: kitaphana Işini guramak; muzeý işini guramak; iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi; ylmyň we tehnikanyň maglumatlar bilen üpjünçiligi).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa- da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2015-nji ýylyň 11-27-nji iýuly aralygynda ka­bul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

- bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

- bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

- umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilim hakyndaky wagtlaýyn şahadatnamanyň nusgasy;

- Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bel­lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

- soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

- 3x4 möçberde alty sany fotosurat;

- işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

- giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýar:

- şahsy pasportyny;

- Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnama- syny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş, şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edil­mek 2015-nji ýylyň 30-njy iýulyndan 12-nji awgusty aralygynda Tiirkmen döwlet medeniýet institutynda (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

drama we kino aktýory hünäri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (sahnada hereket üsti bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen beýan etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak, telekinooperatorçylyk hünärleri - saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (ýatdan, görkezmek arkaly), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

estrada we sirk oýunlarynyň artisti, medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

telewideniýe režissurasy, drama režissurasy, teatr öwreniş we dramaturgiýa hünärleri - saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (sahnada hereket üsti bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen beýan etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ses režissurasy hünäri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (akustika, saz ugrundan ukyby), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

yşyk bilen bezemek hünäri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (fizikany- nyň we optikanyň kanuny, teatr we kino boýunça umumy düşünje), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

folklor toparyny guramak we dolan­dyrmak, milli tans toparyny guramak we dolandyrmak hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (ýatdan, hereket üsti bilen), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

höwesjeň aýdym-saz toparyny gura­mak we dolandyrmak hünäri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (sesi we saz gurallarynyň üsti bilen), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

medeniýeti öwreniş, taryhy-etnografiki gymmatlyklary rejelemek, kitaphana işini guramak, muzeý işini guramak, iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi, ylmyň we tehnikanyň maglumatlar bi­len üpjünçiligi hünärleri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

Dersler boýunça giriş synaglary Türkme- nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna- malarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gel- medikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

-  saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

-  harby gullugy tamamlap gelenler.

 

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň salgysy:

Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk