• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

LEBAP WELAÝAT MALIÝE- YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2017/2018-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga Kabul edýändigini yglan edýär:

1. Buhgalter hasaby we maliýeleşdiriş.

2. Maliýe we karz.

3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. Maliýe- ykdysady orta hünär okuw mekdebine Lebap welaýatynda hemişelik ýaşaýan umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda Kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şäherinde 2017-nji ýylyň 10-26-njy iýuly aralygynda Kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligiň tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar. Bulardan başga- da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary Kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny. Dalaşgär talyplyga Kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. Nädogry berlin maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa Kabul edilmek 2017-nji ýylyň iýul aýynyň 30-31-i, awgust aýynyň 2-3-i we 5-i günlerinde Lebap welaýat maliýe- ykdysady orta hünär okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.) geçirilýär. Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden geçirilýär. Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw aksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär. Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga Kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar: — saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

 Lebap welaýat maliýe- ykdysadyorta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesi, 22; tel.: 3-99-65, 3-99-68.