• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Agramy bir tonna barabar kädi

Öwrenje bagban  ägirt uly kädi  ösdürip  ýetişdirdi. Ol öz bakja  önümine aýlarça  ideg edendigini aýtdy. ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda her ýylda geçirilýän şüweleňde iň uly kädini kesgitlediler. Onuň agramy 984  kilograma deň. Bu äpet kädini oregonly uçarman ösdürip ýetişdiripdir. Uçarman kädi ösdürip ýetişdirmegiň   öne  bir güýmenjesi bolandygyny aýtdy. Ol diňe özüne saýlama  tohumyň düşendigini  belläp,  bäsleşikde    gazananýeňşinden  soňra  kädini  öz  öýüniň  öňünde  goýjakdygyny  aýtdy.