• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Indi bu fantastika däl: Ýagtylygyň tizligine golaý tizlikli älem gämisi

Rossiýanyň  öňden gatnaşyp gelýän essasy taslamanyň biri hem  ýer şaryndan daşary başga swilizasiýanyň gözlegi.  Meşhur astrofizik Stiwen Hoking  rus  telekeçisi Ýuriýa Milneriň goltgy bermegi bilen Alfa Sentra – ýakyndaky ýyldyzlar ulgamyna älem gämisini nähili eltmelidigini oýlap tapdylar, ýagny Hokingiň  ol ýerde akylly ýaşaýyş bolup biler diýen çaklamasyna görä . Bu ajaýyp taslamany Gagariniň uçuş gününde – 12 aprelde Nýu – Ýorkda hödürlediler.

Ýuriý Gagariniň gämisi orbita çykamgy we ol ýerde 108 minutyny geçirmek üçin gerrek bolan başlangyç tizligi sagatda 28 müň kilometra deňdir. Golaýdaky ýere meňzeş planeta bar diýlip çaklanýan gyldyzlar ulgamy Alfa Sentrine häzirki zaman “Wostok-1”  gämisi bilen ýetmek üçin 30 müň ýyl gerek. Ýuriý Milner ol ýere äläm gämisini 20 ýylda eltip biljek topar ýygnady. Gagariniň raketa göterjiniň başlangyç massasy 300 tonna töwerek bolan. Uzynylygy – 40 metr. Gäminiň häzirki nesline bolsa, göterji asla gerek däl, özäm eliň aýasyna ýerleşýär we bahasy smartfonyň bahasyndan gymmat däl.

“Bu başlangyç tejribe ýöne bir mümkinçilgini we ölçegini demonstraýa edýän geljegiň gämisi. Has dogrusy älem gämileri. Sebäbi şeýle gämileri köp mukdarda göýberse bolýar – mümlerçesini bir obýekte. Käbir prosenti baryp ýetmäýen ýagdaýynda-da systemanyň ynamlylygyny üpjün edýär”  - diýip elinde uly bolmadyk mikroshemany saklap Breakthrough Starshot taslama maýa goýujy, telekeçi Ýuruý Milner gürrüň berýär.

Her biriniň ölçegi 10 kwadrat metr bolan gün ýelkeni hiç hili garahsyz (ýüküni ýeňletmek üçin ) miroshemany  herekete getilýär.  Galyňlygy  bary – ýogy birneçe ýüz  atom we örän berk, lazer şöhkesiniň böleklerinden jemlenen. Bu bolsa gämä 160 milýon kilometr / sagat tizlik berer, ýagny ýagtylygyň tizliginiň bäşden bir bölegine golaý.

Barmaly ýerine barandan soňra älem robotlary ony surata alarlar (olara mikro kamera oturdylar), telemetriýa toplarlar   we maglulumaty ýere uradarlar.Gün ýelekni diýen pikir rus alymalryna has golaý. Şeýle hereket etmek usulyny Konstantin Siolkowski we onuň okuwçysy Fridrih Sander bilen öňe süren.