• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Biziň ýer älemimiziň iň beýik nokady nirede ýerleşýär?

Şu sorag nirede berilsede biz oňa Ewerest dagy diýip jogap bereris. Köp adamlar bu sorag üçin ikinji gezek pikirlenip durmaýarlar. Diňe soragyň jogaby şudur diýip jogap bermek bilen çäklenýärler. Başga planetalardaky ýagny Mars Olimp dagy bilen deňeşdirilende adamlar hökmany suratda ony Ewerest bilen deňeşdirip Ewerest uly diýip ikirjeňlenmesizden jogap bererdiler. Onuň hakyky tarapy Ewerest Ýer planetasynyň iň beýik nokady bolup durmaýanlygydyr. Planetamyzyň esasy aýratynlygy Ýer ideal sferada ýasy sferany emele getirýänligindedir. Şonuň üçinem ekwatoryň golaýynda ýerleşýän düzgün boýunça planetanyň merkezinden polýuslaryna örän uzagrakda ýerleşýändir.

Bu fakty göz öňüne tutup, Ewerest ýa-da tutuş Gimalaý dagynyň uludygyny iň beýik nokadyny aýdyp bolmaz. Ewerest deňiz derejesinden 8848 metr belentlikde ýerleşýär. Gimalaý dagynyň ýerleşişi boýunça onuň guşaklygy 27 gradus 59 minut ekwatoryň demirgazygynda ýerleşýändir.

Çimboraso dagy

Iň esasy hem bu ýerde dagyň And birleşmesi ýerleşýändir. Çimboraso nokadynyň beýikligi 6263,47 metrdir. Ol ýerleşişi boýunça (1 gradus 28 minut günorta böleginde) planetamyzyň iň uly görünýän bölegi bolmak bilen jemi beýikligi 21 kilometre golaýdyr.