• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Vkontakte saýty işlanok. Sebäbi nämedenkä?

Şu gün 4-nji awgustda meşhur sossial tory bolan vkontakte saýty näbelli sebäplere görä işi togtady. Ýöne onuň sebäbi häzirlikçe belli däl. Şeýle hem saýtyň mobil wersiýasy we mobil prilojeniýasy hem işlänok. Bu hakda resmi habar ýok. Sossial tor Moskwa wagty bilen 17:09 minutda birnäçe minutlyk işledi, emma ýene-de näbelli sebäplere görä onuň işi täzeden togtady. 

Vkontakte saýtynyň press-sekretary Georgiý Lobuşkin şeýle diýýär: "Käbir sebäplere görä Data merkeziniň arasynda kabel arkaly aragatnaşygynyň kesilmegi boldy, ýöne onuň sebäbini häzirlikçe bilemzok" diýip özüniň  Twitter sahypasynda aýdyp geçipdir.

Saýtyň näbelli sebäplere görä işlemeýänligi barada birnäçe saýtlarda habar berilýär.

BIz bu baradaky maglumatlary  şu aşakdaky salgylara basyp okap görmekligi maslahat berýäris.

http://no-mobile.ru/vkontakte-segodnya-ne-rabotaet-4-avgusta-2015.html

http://ura.ru/news/1052199321

http://www.dp.ru/a/2015/08/04/Sajt_VKontakte_ne_rabot/

https://kazhdysboy.ru/ne-rabotaet/vkontakte