• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Excelde tablisanyň sütünini toparlaýyn gizlemek we görkezmek

Tablisamyz aşakdaky görnüşde berlipdir.

Gizlemek isleýän gerekli ýerimizi belläp alýarys.Soňra menýudan “Данные” baryp “Группировать” diýýäris.

Soňra gizlemek isleýän setirimizi ýada sütünimizi gözkezýäris.

Netijede aşadaky görnüşde tablisamyz emele gelýär.Gizlin görünmeli diapazonymyz çyzyk arkaly görkezilen. “-”.

“-” beligimize basalyň?

Görşüňiz ýaly gerekli ýerimiz gizlin we tablisanyň başdaky ýagdaýyna geçmek üçin “+” basmaly. Bu ýagdaý gerekli ýerimizi gizlemek üçin kömek berer.