• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Lenovo Watch X – täze akylly sagat amatly bahadan we ol onuň ýeketäk artykmaçlygy

Siz takmynan 50$ dollara  baza funksiýaly sagaty alarsyňyz. Lenovo amatly bahadan akylly Watch X sagaty mälim etdi.  Amatly bahaly funksiýaly abzal: ol gan basyşyňy we pulsyňy ölçeýär hem-de telefondan  OLED –displeýe  habar gelýär.

Lenovo Watch X bary ýogy 6 sany sensory bar: olar barometr, ýürek urmasynyň datçigy, gan basyşyň datçigy, giroskop , kuwwatly agramyny ölçeýän datçigy we magnitometr. Batareýanyň göwrümi 600 MaÇ ybarat bolup , ol  45 günüň  dowamynda kada boýunça işleýär.  Sagady  80 metr suwuň çuňlugyna çenli çümürip bolýar. Bluetooth 5.0 LE  protokoly  boýunça olar smatfonlara birikdirilýär. Gural gara we kümüş reňkde elýeter bolar.  Lenovo Watch X Hytaýda gözenekli we koža kemerli 47 ýa-da 50$ dollar bahasyna görä barabar bolar. Sagady haçan satlyga çykaryljagy belli däl.