Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Excelde formulalaryň ulanylyşy we hasaplanylyşy.


Islendik ýerden harydyň adyny, mukdaryny we bahasyny girizýäs.

 Soňra her haryt üçin çykarylan çykdaýjyny bilmek üçin mukdary bilen bahasynyň köpeltmek hasylyny tapýarys.

Hemme harydy hasaplamak üçin jemi çykdaýjynyň üstüne baryp burjagazyndan soňuna çenli çekýäris.

 

Jemi çykdaýjy birinji harytdan in soňky haryda çenli garalap alyp soňra ∑ basýarys.

 


Haladym 

 ()

Asman name üçin gök?

2819 7 13.07.2015

Russiýa Marsa maýmyn uçurmakçy

1125 0 03.11.2015

TÜRKMEN DÖWLET ULAG WE ARAGATNAŞYK INSTITUTY

1029 7 13.07.2017

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

1511 1 15.07.2015

Tesla ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini gün panellerinden edip bermek hyzmatlaryny ýola goýdy

353 9 12.01.2018

S.A. NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BAÝRAMALY AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1654 5 21.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!