Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Excelde formulalaryň ulanylyşy we hasaplanylyşy.


Islendik ýerden harydyň adyny, mukdaryny we bahasyny girizýäs.

 Soňra her haryt üçin çykarylan çykdaýjyny bilmek üçin mukdary bilen bahasynyň köpeltmek hasylyny tapýarys.

Hemme harydy hasaplamak üçin jemi çykdaýjynyň üstüne baryp burjagazyndan soňuna çenli çekýäris.

 

Jemi çykdaýjy birinji harytdan in soňky haryda çenli garalap alyp soňra ∑ basýarys.

 


Haladym 

 ()

Gara Girdap – bu başga Älemlere geçelge

1613 2 20.06.2015

Matematiklere görelde

3528 18 17.07.2016

TÜRKMENISTANYŇARAGATNAŞYK MINISTRLIGINIŇ POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

365 1 17.07.2017

Täze galaktikanyň üsti açyldy

719 1 27.04.2016

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

430 6 13.07.2017

AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

304 0 17.07.2017

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!