Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


RECYCLER wirusy we onuň zyýanlaryny bejermek


Recycler wirusy bilen hemmämiz gabatlaşan bolsak gerek. Sebäbi ol giň ýaýran wirusdyr. Edýän zyýanam biziň fleşkalammyza geçip fleşkadaky ähli bukjalary, faýllarymyzy gizläp goýýar. Win rar, total commander programmalary bilen atributlaryny üýtgedip ýene-de öňki faýllarymyzy alyp görensiňiz.
Geliň indi bolsa, hiç-hili programma üpjünçiligini ulanmazdan fleşkamyzy düzetmekligi öwreneliň.
Fleşkamyzyň içine Meniň Kompýuterimden girýäris we syçanjygyň sag düwmesini basyp “создать” diyen yerine basmaly. Täze .txt formatly faýl açýarys. Bloknotyň
içinde  attrib -S -H /D /S  diýip ýazmaly we ýatda saklamaly.

Bu Makala Size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.

Teswir goýmaklygy unutmaň.


Haladym 

 ()

Ilkinji wiruslar we olaryň käbirleriniň köpçülige ýetiren zyýanlary

1593 1 30.06.2015

LynQ siziň ýakynlaryňyzy nirde bolsada tapar

117 9 29.05.2018

Android 5.0 Lollipop (Horaz süýji)

627 1 08.06.2015

Adamzadyñ uzak ömürlilik tehnologiÿasyny itlerde kämilleşdiriler

149 9 23.05.2018

TARYHDA AT GOÝAN BELLI HAKERLER HAKYNDA №5

673 2 22.06.2015

PEÝDALY MASLAHAT №3

817 1 22.06.2015


Perminator
24-06-2015

Indi bolsa doreden txt formatymyzy .bat formata gecirmeli. Gecirmek ucin bolsa panel uprawleniya - giryas. Yokarda prosmotr diyip duran yerini MELKIYE ZNACKI uytgetmeli. Uytgeden yagdayymyzda panel uprawleniyada pocdi hemme funksiyalary goruner. Indi asakdan PARAMETRY PAPOK diyen yerine giryas. Acylan oknojygyn yokarsyndan WID diyen yerine giryas. Roligi in asagyna gecirip POKAZYWAT SKRYTYYE FAYLY.... diyen yerin pticka goyyas. We yokarsyndaky SKRYWAT RASSHIRENIYA DLYA ZAREGISTRIROWANNYH TIP...... diyen yerdaki galockqny ayyryas. Bizin su yokarda eden isimizin duyp manysy fayllan yzyndaky gineltmesi goruner yaly etdik. Indi doreden txt formatly dokumentimizin ustune myskan sag knopkasyny basyas. Pereimenowat. Dokumentimizin adynyn nahili bolany hic hili rol oynamayar. Yone txt pozup bat etmeli.

Perminator
24-06-2015

Gineltmesini uytheden badymyzy sol faylyn znacogam uytgar. Ustune 2 gezek bassak hemme atributkar ayrylyp, cipdaki fayllarymyz goruner

coper
30-06-2015

sagja bol Perminator. ahli flashkalamy arasaladym
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!