Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Fiziki ululyklaryň ölçeg birlikleri


Fizika dersi daş-töweregimizde bolup geçýän dürli prosesleri ylmy esasda, tebigatyň kanunlaryna laýyklykda giňden öwrenip, olary adamzadyň dürli talaplaryny kanagatlandyrmaga gönükdirmäge ýol açýar. Tehnikanyň dürli pudaklarynda täze-täze tehnologiki prosesleri girizip biljek, dürli mehanizmleri we maşynlary döredip biljek inženerleri taýýarlamakda fizikanyň roly iňňän uludyr.

Fizika kursy aýry-aýry bölümlerden (mehanikanyň fiziki esaslary, molekulýar fizika we termodinamika, elektrik we magnit hadysalary, optika we ş.m.) ybarat bolup, her bir hadysany üzňe öwrenýän ýaly bolsa-da, onuň esasy maksady tebigy hadysalar barada ylmy pikir ýöretmäni öwretmekdir. Bu bolsa her bir inžener üçin iň möhüm häsiýetleriň biridir.

Fiziki ululyklaryň ölçeg birlikleri:

a) esasy ölçeg birlikler: metr, kilogram, sekunt, amper, kelwin, mol, kandela, radian, steradian.

b) galan ähli fiziki ululyklar esasy ululyklar arkaly kesgitlenýär (tizlik, tizlen­me, güýç, iş we ş.m.).

Metr (m) – kripton – 86 atomynyň 2p10 we 5d5 derejeleriniň arasyndaky geçişe degişli şöhlelenmesiniň wakuumdaky 1650 763,73 tolkun uzynlygyna deň.

Kilogram (kg) – halkara prototipiň asyl nusgasynyň massasyna deň (1 kg mas­saly platinoiridiý silindri Parižiň golaýyndaky Sewr şäherinde ölçegleriň halkara býurosynda saklanýar).

Sekunt (s) – seziý – 133 atomynyň esasy halynyň iki aşa ýuka derejeleriniň arasyndaky geçişe degişli şöhlelenmäniň 9 192 631 770 periodyna deň.

Amper (A) – wakuumda biri-birinden bir metr aralykda ýerleşen örän inçe, tükeniksiz uzyn parallel simlerden tok geçende, onuň her metrinde 2.10–7 N güýç döredip bilýän hemişelik toguň güýjüne deň.

Kelwin (K) – suwuň üçhal nokadynyň termodinamik temperaturasynyň 1/273,16 bahasyna deň.

Mol – uglerodyň C12 izotopynyň 0,012 kilogramyndaky atomlarynyň sanyna deň bölejiklerden durýan maddanyň mukdary.

 

Agza: Shooter tarapyndan


Haladym 

 ()

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” GULLUGYNYŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI

416 0 17.07.2017

Atmosferasy ýiten planetalar

687 0 21.04.2016

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI

345 0 17.07.2017

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

907 2 23.07.2015

S. A. NYYAZOW ADYNDAKY TURKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2437 5 14.07.2015

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

693 0 23.07.2015


Mergen
10-07-2015

6-njy klassda fizika sapagynda oturanym ýadyma düşüp gitdi

Shooter
10-07-2015

elementar bilmeli zatlarymyzmysh

perhat
2015-07-13 10:01:59

gatylygyng olcheg birligi name

Shooter
2015-07-14 17:51:44

perhat, namaniň gatylygynyň olçeg birligi gerek saňa

Ogabek
2016-12-21 15:07:36

salam

Ogabek
2016-12-21 15:08:35

mana turkmence nutuk gerek

Ogabek
2016-12-21 15:08:52

kim bilyar
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!