Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Geljekde kosmos giňişligindäki peýdaly gaty gazma baýlyklar özleşdirilip başlanylar


Amerkan kompaniýasy Planetary Resources kosmos giňişligine barlag üçin enjam uratdy. Bu tehnologiýanyň maksatlary kosmos giňişligindäki peýdaly magdanlary özleşdirmek üçin niýetlenilendir.

Planetalary Resources kompaniýasy 2010-njy ýylda “Arkyd Astronautics” atly enjam döretdi. Bu enjam ýere golaý asteroidlary hem-de  olaryň düzümindäki peýdaly magdanlaryň mukdaryny kesgitlemek üçin döredilipdi. Bu enjam ilkinji sapar 2014-njy ýylda kosmosa ugradyldy. Ýöne ol gezek synanşyk şowsuz boldy. 2015-nji ýylda ikinji gezek enjam Arkyd 3 Reflight ýük göteriji arş gämisine ýerleşdirilip arşa çykaryldy. Enjam birnäçe 3D suratlary ýere ugradyp asman jisimlerini öwrenmäge mümkinçilik berdi.

Bu enjamyň kömegi bilen alymlar asman jisimlerinden çykýan infragyzyl şöhleleriniň  spektoryny,  onuň temperaturasyny we düzümini öwrenmäge mümkinçilik aldylar.

Öwrenilen asman jisimleri suratdan görnüşi ýaly enjamyň kömegi bilen tutup alyp özleşdirmäge synanyşýarlar.

Geljekde bu ugur boýunça asman jisimleri özleşdirmek bilen adamzat özüniň  mineral we tebigy resurslaryny tygşytlamaga hem-de taze energiýa çeşmelerini özleşdirmäge mümkinçilik alyp biler.


Haladym 

 ()

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK we BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

400 2 17.07.2017

TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ we DERÝA ULAGLARY DÖWLET GULLUGYNYŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

444 5 17.07.2017

S. A. NYÝAZOW ADYNDAKY TURKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1408 2 22.07.2015

Nanotehnologiýa barada düşünje

1270 4 11.06.2015

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI

304 2 17.07.2017

TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY Daňatar ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

276 0 17.07.2017

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!