Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi


Finlýandibaly Robert Helenius (22-0, 13 КО) boks boýunça uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyna eýe boldy.

EBU titulyny almak boýunça 12 rauntlyk uruşda ol Germaniýaly Frans Rilly (11-1, 7 КО) ýeňmekligi başardy.

Uruşyň ilkinji raundynda Helenius eýýäm Rilla nokdaun berdi. Arakesmeden soň, ikinji raundyň öňi syrasynda Rilla biraz sowady we indiki iki raundy Frans erbet uruşmady, emma dördünji raundda bolsa Helenius oňa ýene-de bir nokdaun berdi.

Helenius beýleki raundlardada örän güýçli hereket etdi. 12-nji raundyň tamamlanmagy bilen boksçylar kimiň güýçlidigini bilip bilmediler we netijesini eminler çykardy: 117: 109, 117: 109 we 118: 109. Bu netijede fin bokscysy Robert Helenius gazandy.

Özüniň ilkinji ýeňlişi bilen nemes boksçysy reýtingiň 85-nji setirine düşdi. Helenius bolsa ýeňişden soň prosessional boksçylaryň arasynda reýtingi boýunça 35-nji ýeri eýeleýär.


Haladym 

 ()

GARAŞYLÝAN TUTLUŞYK APRELDE

1933 17 04.01.2017

Türkmen samboçylary Aziýada öňdäki orunda barýarlar

881 3 30.05.2016

Täze rekord Oskarda

2972 21 28.12.2016

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2698 9 06.09.2016

Muhammed Aly aradan çykdy

1880 6 04.06.2016

“Dinamo” bilen oýundan soň “Rostow” FK-nyň oýunçylaryny doping-kontrola alyp gitdiler

785 3 13.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!