Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi


Finlýandibaly Robert Helenius (22-0, 13 КО) boks boýunça uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyna eýe boldy.

EBU titulyny almak boýunça 12 rauntlyk uruşda ol Germaniýaly Frans Rilly (11-1, 7 КО) ýeňmekligi başardy.

Uruşyň ilkinji raundynda Helenius eýýäm Rilla nokdaun berdi. Arakesmeden soň, ikinji raundyň öňi syrasynda Rilla biraz sowady we indiki iki raundy Frans erbet uruşmady, emma dördünji raundda bolsa Helenius oňa ýene-de bir nokdaun berdi.

Helenius beýleki raundlardada örän güýçli hereket etdi. 12-nji raundyň tamamlanmagy bilen boksçylar kimiň güýçlidigini bilip bilmediler we netijesini eminler çykardy: 117: 109, 117: 109 we 118: 109. Bu netijede fin bokscysy Robert Helenius gazandy.

Özüniň ilkinji ýeňlişi bilen nemes boksçysy reýtingiň 85-nji setirine düşdi. Helenius bolsa ýeňişden soň prosessional boksçylaryň arasynda reýtingi boýunça 35-nji ýeri eýeleýär.


Haladym 

 ()

Barselonanyň 24-nji çempionlygy

877 1 23.05.2016

FitStar – fitnesiň ýyldyzlaryndan täze türgenleşik programmasy

1517 3 07.06.2016

Lorenso sanawyň lideri

759 1 23.05.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2262 11 09.06.2016

37 ýaşly hüjümçi ýygynda çagyryldy

795 0 18.05.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2612 3 15.06.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!