Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi


“Men özümiň 11 metrlik jerime urgusyndan gol geçirýän ýagdaýymy öňünden gördüm” - diýip, Liga çempionlaryň finalynda “Real Madrid” bilen “Atletikanyň” duşuşygynda ýeňişden soň portugaliýaly Kriştiano Ronaldo gürrüň berdi. “Şol sebäpden hem men Zidandan özümi jerime urgularyny depmekde 5-nji edip goýmaklygy haýyş etdim” diýip ol belläp geçdi. Şeýlelikde, portugaliýaly maço öz tälimçisiniň ýüzüni ýere salmady: gol geçirdi – 11 metrlik jerime urgularynda “Realyň” oýunçylary dürs ýerine ýetirdiler (5:3). Ondan öň olar esasy oýny hem-de goşmaça wagty 1:1 hasabynda deňme-deň tamamladylar.

Biziň pikirimizçe, bu oýunda esasy gahryman Kriştiano däl-de, Zinedin Zidanmyka diýýän: sebäbi, futbolyň taryhynda oýunçy hem-de tälimçilik karýerasynda Liga çempionlaryň kubogyny almakda 7-nji adam bolup çykyş edýär. Ol şu “Real” bilen 2002-nji ýylda hem ýeňiş gazanypdy.

Ajaýyp ýedilige” kimler girýär:

Migel Munos (“Real” - hem oýunçy hem tälimçi),

Jowanni Trapattoni (“Milan” - oýunçy, “Ýuwentus” - tälimçi),

Ýohan Kroýf (“Aýaks” - oýunçy, “Barselona” - tälimçi),

Karlo Ançelotti (“Milan” - oýunçy, “Milan” we “Real” - tälimçi),

Franki Reýkard (“Milan” we “Aýaks” - oýunçy, “Barselona” - tälimçi),

Hosep Gwardiola (“Barselona” - hem oýunçy hem tälimçi).


Haladym 

 ()

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2034 16 01.06.2016

Golf-ömri uzaldýan oýun

2182 5 24.12.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1019 13 30.05.2016

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2527 8 06.09.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2612 3 15.06.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

919 0 17.05.2016


sapa
2016-06-09 09:45:53

Zidane best
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!