Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Golf-ömri uzaldýan oýun


Şotlandiýanyň Edinburg uniwersitetiniň alymlary golf oýnunyň adam ömrüni azyndan alty ýyl uzaldýandygyny mälim etdiler. Golf bedene fiziki we psihiki taýdan dogry agram salyp, diňe bir ömri uzaltman, eýsem birnäçe keselleriň ösüş howpunyň hem öňüni alýar. Olaryň arasynda ýürek-damar ulgamy, süýji kesel, insult, göwnüçökgünlik we demenisiýa ýaly nähoşluklar bar. Statistik maglumatlara görä, biziň günlerimizde Ýer togalagynyň 50 million töweregi ýaşaýjysy golf oýny bilen gyzyklanýar. Barlag geçirijiler adamlara sportuň bu ýakymly görnüşini oýnamaga maslahat berýärler, çünki bu oýnuň ynsan ömrüni uzaltmaga ägirt uly ähmiýeti bar.


Haladym 

 ()

Muhammed Aly aradan çykdy

1832 6 04.06.2016

Barselonanyň 24-nji çempionlygy

962 3 23.05.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

965 0 17.05.2016

Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi

681 2 13.05.2016

37 ýaşly hüjümçi ýygynda çagyryldy

826 0 18.05.2016

Halk Russiýanyň futbol çempionatynda “Zenit” toparyna uly üstünlik getirdi

721 1 16.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!