Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Tesla ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini gün panellerinden edip bermek hyzmatlaryny ýola goýdy


Tesla kompaniýasy ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini gün panelleri bilen ýapyp bermek hyzmatlaryny ýola goýup başlady. Tesla we SolarCity müşderilere üçegiň her kwadrat metrni 220 amerkan dollaryndan gurup bermekçi bolýar. Kompaniýa ýerli howa şertlerini öwrenmek bilen, edilen işe kepillik geçýärler. Häzirlikçe kompaniýa birnäçe bökdençlikleriň ýüze çykýandygy sebäpli, edilen işiň göwrümi azyndan 1000 amerkan dollaryndan aňyrda bolan ýagdaýynda we gün panellerinden edilýan üçegiň elementerini ýygnaýjy sehiň golaýyndaky müşderilere şeýle hyzmaty ýerine ýetirip berýär. Ondan başgada üçegiň komplektinde PowerWall batareýalary hem bardyr.


Haladym 

 ()

“Kepler”-iň täze açyşlary

656 2 17.05.2016

MARY WELAYAT MALIYE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1903 3 23.07.2015

Arhimed we patyşa Gieronyň täji

1562 8 08.06.2015

«TÜRKMENNEBITGAZGURLUŞYK» DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1297 4 20.07.2015

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

1286 0 14.07.2015

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

446 7 17.07.2017

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!