Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Tesla ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini gün panellerinden edip bermek hyzmatlaryny ýola goýdy


Tesla kompaniýasy ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini gün panelleri bilen ýapyp bermek hyzmatlaryny ýola goýup başlady. Tesla we SolarCity müşderilere üçegiň her kwadrat metrni 220 amerkan dollaryndan gurup bermekçi bolýar. Kompaniýa ýerli howa şertlerini öwrenmek bilen, edilen işe kepillik geçýärler. Häzirlikçe kompaniýa birnäçe bökdençlikleriň ýüze çykýandygy sebäpli, edilen işiň göwrümi azyndan 1000 amerkan dollaryndan aňyrda bolan ýagdaýynda we gün panellerinden edilýan üçegiň elementerini ýygnaýjy sehiň golaýyndaky müşderilere şeýle hyzmaty ýerine ýetirip berýär. Ondan başgada üçegiň komplektinde PowerWall batareýalary hem bardyr.


Haladym 

 ()

DAŞOGUZYŇ BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

542 4 17.07.2017

“NEW HORIZONS”-YŇ TÄZE MAGLUMATLARY

670 2 21.09.2015

Olimpiýadaça gollanma №1

14000 86 20.06.2015

JEMAGAT HOJALYGY MINISTRLIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2186 0 22.07.2015

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ DAŞOGUZ AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

609 3 17.07.2017

«TÜRKMENHIMIÝA» DÖWLET KONSERNINIŇ TÜRKMENABАT ŞÄHERINDÄKI TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1275 0 23.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!