Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Awstraliýaly 99 ýaşly ýüzüjiniň rekordy


Awst­ra­li­ýa­ly 99 ýaş­ly  Jorj Ko­ro­nes öz ýaş de­re­je­sin­de 50 metr ara­ly­ga er­kin ýüz­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik­de dün­ýä re­kor­dy­ny goý­dy. Jorj Ko­ro­nes bu ara­ly­gy 56,12 se­kunt­da geç­me­gi ba­şar­dy. Kwins­lend şta­tyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de ol 100-104 ýaş­ly ýü­zü­ji­le­riň ha­ta­ryn­da ýa­ry­şa gat­naş­dy. Ko­ro­nes şu ýylyň ap­rel aýyn­da 100 ýa­şa­ýar. Bu ugur­da­ky re­kord 2014-nji ýyl­da goý­lup­dy. Şon­da bri­ta­ni­ýa­ly Jon Har­ri­son bu ara­ly­gy 1 mi­nut 31 se­kunt­da geç­me­gi ba­şa­ryp­dy. Bu ge­zek­ki bäs­le­şik­de Jorj Ko­ro­ne­siň di­ňe ýe­ke  özi ýüz­di. 50 metr ara­ly­ga ýü­züş di­ňe onuň üçin ýö­ri­te gu­ral­dy we oňa dün­ýä re­kor­dy­ny tä­ze­le­mä­ge mümkin­çi­lik be­ril­di.


Haladym 

 ()

Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi

694 2 13.05.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2673 3 15.06.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1120 15 30.05.2016

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

745 2 13.05.2016

Golf-ömri uzaldýan oýun

2332 5 24.12.2016

FitStar – fitnesiň ýyldyzlaryndan täze türgenleşik programmasy

1615 3 07.06.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!