Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Internediň örüsi giňeýär


Internediň dünýä boýunça geriminiň giňeýändigi habar berildi.Dünýäde şu ýylyň ahyrynda 3.2 milliard adam üçin bu hyzmatyň elýeterli boljakdygy mälim edilýär. Global  internet ulanylyşynyň  çalt depginler bilen ösýändigi habar berildi.Internet ulanylyşynyň ýaýrap başlan 2000-nji ýyldan bäri Halkara telekomnikatsiýa  bileleşigi ( Internatioal Telecommunication Union/ ITU ) onuň hasabyny ýöredýär. Mundan on ýyl ozal, dünýäde aragatnaşygyň bu görnüşinden 400 million adam peýdalanyp bilýän eken.Bu görkeziji 6.5 göterime gabat gelüän eken.Şu ýylyň ahyrynda dünýä ilatynyň 43 göterimi bu hyzmatdan peýdalanýar.Öňde baryjy tehnalogiýa kompaniýalary bolsa, ony hemmeler üçin elýeterli bolar taslamalary taýýarlaýarlar.”Google” we “Facebook” bu hyzmatyň tölegsiz paýlanmagynyň aladasyny edýär.Global derejede el telefonynyň ulanylyşy 2015-nji ýylyň ahyrynda 47 göterime ýeter.Olaryň 69 göteriminde 3G ulgamy bar.Ýagny el telefonlary arkaly internetden peýdalanyp bilýärler.Bu görkeziji 2011-nji ýylda 45 göterim eken.


Haladym 

 ()

Ford we Alibaba bilelikde awtoulag satyjy awtomaty barlagdan geçirdiler

190 2 29.03.2018

Rahatlygyň çägini giňeltdi

564 0 21.04.2016

“Electra Meccanico Solo” - bir adamly 3 tekerli elektromaşyny

705 18 16.06.2016

Kompýuter torlary barada №2

1612 2 30.06.2015

“Huawei” kompaniýasynyň girdejisi ýokarlandy

718 0 25.01.2016

“Akylly” sagatlar

382 12 23.04.2018

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!